Hoe opzoeken Belgisch Staatsblad?

Je moet de papieren versie opvragen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. Klik op opzoeking om de zoekopdracht te starten. Het aantal gevonden records verschijnt naast ‘opzoeking’. Klikken op ‘lijst’ leidt je vervolgens naar de gevonden resultaten.

Wat staat er in mijn statuten?

Statuten zijn de basis voor uw organisatie. Hierin staan de interne regels en afspraken van de rechtspersoon. Bijvoorbeeld: in de statuten staat hoe de bestuurders worden benoemd. Als er ooit onduidelijkheid is over hoe uw organisatie moet handelen, dan leest u in de statuten wat u moet doen.

Wat betekent neerlegging Staatsblad?

“Voor belangrijke beslissingen zoals een statutenwijziging of de benoeming/ontslag van een bestuurder moeten de beslissingen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank en worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Waar vind ik de statuten van mijn vennootschap?

Statuten van ondernemingen worden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad….In de KBO zijn gegevens samengebracht die afkomstig zijn van:

  1. het rijksregister van rechtspersonen.
  2. het handelsregister.
  3. de btw-administratie.
  4. de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Hoe vzw opzoeken?

Als U een VZW grondig wil bekijken dan is het in ieder geval nodig om zowel een opzoeking te doen in de referentiedatabank Verenigingen (voor de periode 1981 tot 30 juni 2003) en in de referentiedatabank rechtspersonen (voor de periode vanaf 1 juli 2003).

Hoe bewindvoerder opzoeken?

Twijfelt u of iemand onder een voorlopig bewind staat, dan kunt u dit opzoeken door de naam van deze persoon in te geven op de website van het Belgisch Staatsblad http://www.ejustice.just.fgov.be .

Wat moet er in een huishoudelijk reglement staan?

Het huishoudelijk reglement Kan behalve afspraken, regels en richtlijnen ook de taken en bevoegdheden van bestuursleden bevatten. Ook procedures en werkwijzen kunnen in het huishoudelijk reglement worden vastgelegd, of er kan naar beschrijvingen hiervan worden verwezen.

Wat wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad?

In het Belgisch Staatsblad vindt u de regelgeving van de federale overheid en van de gemeenschappen en gewesten. De wetten en decreten en hun uitvoerende besluiten moeten in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd om rechtskracht te krijgen.

Waar vind je de jaarcijfers?

Jaarrekeningen zijn in het originele formaat, zoals deze door de ondernemer zijn gedeponeerd bij het Handelsregister, op te vragen. Je kunt zo’n jaarrekening opvragen als je een origineel overzicht van een onderneming wilt. Je ontvangt dan een kopie van het originele bestand.

Hoe kan ik iets opzoeken in het Staatsblad?

Je kan die documenten opzoeken voor alle ondernemingen, organisaties en verenigingen via: https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm.

Hoe zoek ik iets op in het Staatsblad?