Wat is reguliere voorbereidingsprocedure?

De reguliere procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn voor de reguliere procedure is 8 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Het bevoegd gezag kan de beslistermijn eenmalig verlengen met 6 weken (artikel 16.64 lid 2 Omgevingswet).

Is op de sloopvergunning de reguliere of de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing?

Uitgangspunt is dat de reguliere procedure van toepassing is op de behandeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning, tenzij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is (art. 3.7 lid 1 Wabo). Dit geldt bijvoorbeeld voor de activiteit bouwen, wanneer dit binnen het bestemmingsplan past.

Welke voorbereidingsprocedure?

Welke voorbereidingsprocedure moet worden gevolgd hangt af van wat er precies wordt aangevraagd of (ambtshalve) gewijzigd. Gaat het bijvoorbeeld alleen om de vergunningvoorschriften, wordt een vergunde activiteit gewijzigd, komt er een nieuwe activiteit bij?

Hoe verloopt de procedure van verlening van een omgevingsvergunning?

het bevoegd gezag beslist binnen acht weken (eventueel verlengd met zes weken) na de datum van ontvangst van de aanvraag (art. 3.9 lid 1 en 2 Wabo) het bevoegd gezag doet tegelijkertijd met of zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van het besluit mededeling van de beschikking.

Wat is een reguliere omgevingsvergunning?

Gaat u bouwen of verbouwen, dan heeft u wellicht één of meerdere vergunningen nodig, de zogenaamde Omgevingsvergunning. De Omgevingsvergunning kan betrekking hebben op: slopen, bouwen, kappen van bomen, het maken van een uitweg, het veranderen van een monument enz. De activiteiten kunt u in één keer of apart aanvragen.

Hoe wordt een omgevingsvergunning bekend gemaakt?

Bekendmaking. De bezwaartermijn tegen een omgevingsvergunning gaat lopen vanaf het moment dat die vergunning bekend is gemaakt. Artikel 3:14, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt: Het besluit (tot vergunningverlening) wordt dus bekend gemaakt door verzending aan de aanvrager van de vergunning.

Wat gebeurt er als halverwege de vergunningprocedure de toestemming die de uitgebreide procedure oproept komt te vervallen?

In de gevallen, bedoeld onder b, vervalt door het intrekken van de aanvraag voor de activiteit waarvoor de uitgebreide procedure gevolgd moet worden, op zichzelf de verplichting om die procedure te volgen en zou de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing worden.

Wat is verdaagde omgevingsvergunning?

De gemeente kan bij een complexe aanvraag de fatale termijn opschorten, in dat geval ook wel ‘verdagen’ genoemd. De gemeente moet dit binnen acht weken schriftelijk meedelen aan de aanvrager, met de reden hiervoor. Bij een reguliere vergunning kan met maximaal zes weken worden verdaagd.

Hoe verloopt een vergunningsaanvraag?

Eenvoudige aanvragen verlopen via de reguliere procedure in maximaal acht weken. Binnen die acht weken kan het bevoegd gezag beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen. Complexere aanvragen met een hoog risico voor de omgeving verlopen via de uitgebreide procedure in maximaal 6 maanden.

Wat is de termijn van een omgevingsvergunning?

De reguliere procedure mag 8 weken duren en kan éénmaal met 6 weken worden verlengd. De uitgebreide procedure mag 6 maanden duren en kan ook éénmaal met 6 weken worden verlengd. De procedure start na het indienen van de aanvraag in het omgevingsloket.

Wie verleent een omgevingsvergunning?

Afhankelijk van het belang dat met het project gemoeid is, wordt de omgevingsvergunning afgegeven door het college van burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten of een minister.

Wat wordt getoetst bij omgevingsvergunning?

Een omgevingsvergunning wordt getoetst op het bestemmingsplan, de bouwverordening, de welstand en het bouwbesluit. Als de plannen voldoen aan alle gestelde eisen, moet de gemeente de vergunning verlenen.