Hur fungerar kognitiv terapi?

Enkelt beskrivet går kognitiv terapi ut på att identifiera vilka tankemönster och tankesätt man har när man mår dåligt. I traditionell kognitiv terapi arbetar man sedan tillsammans med terapeuten med att förändra dessa tankemönster för att man ska må bättre.

Vilka tankar byggde Aaron Beck kognitiv terapi på?

Den kognitiva terapin fick sin form under 1960-talet av den amerikanske psykiatriprofessorn och psykoanalytikern Aaron Beck. Genom att observera hur deprimerade patienter tänker, upptäckte han gemensamma drag i form av automatiska tankar av negativt slag och systematiska feltolkningar av verkligheten.

Är KBT evidensbaserad?

Det viktigaste med KBT är att det är evidensbaserat. Det betyder att alla metoder är framtagna och prövade vetenskapligt, och att man därför har en god kunskap om att de fungerar, hur de fungerar och för vilka de fungerar.

Vad gör man på KBT?

KBT utgår från att en persons tankar, beteenden och känslor hänger samman och går att påverka och förändra. I KBT jobbar du med att lära om och förändra tankemönster och beteendemönster. Det finns ofta ett konkret mål med behandlingen, och du får arbeta med hemuppgifter mellan mötena.

Hur arbetar man inom kognitiv terapi med att förändra negativa grundantaganden?

Exempelvis så utgår man från olika situationer i patientens nuvarande liv och utifrån det så får man fram grundantaganden och livsregler som i sin tur påverkar patientens tankemönster, känslor och beteenden.

Hur ändrar man sitt kognitiva schema?

Det kognitiva schemat förändras alltså inte vid assimilation. Detta till skillnad från ackommodation där individen ändrar sitt sätt att tänka och tillfogar nya erfarenheter till sitt tänkande. En utveckling av nya kognitiva scheman sker. Många filosofer menar att varje människa till viss del utformar sin inre värld.

Vilka grundtankar utgår kognitiva teorier ifrån?

Den kognitiva psykologins första utgångspunkt är människans sätt att tolka, tänka, minnas och fatta beslut utifrån inre kognitiva scheman. Kognitiva scheman kan förklaras som organiserade mönster för tänkande och handlingar som individen använder för att förstå och reagera på sina erfarenheter.

Vem kom på KBT?

Begreppet kognitiv beteendeterapi populariserades på 1980-talet, men vissa menar att den första KBT-inriktade psykoterapeuten var Albert Ellis som, bland annat inspirerad av moderna och klassiska filosofer, utvecklade rationell emotiv beteendeterapi (REBT) under 1950-talet.

Vilka behandlingar mot ångest är evidensbaserade?

Behandling med läkemedlen paroxetin och venlafaxin lindrar symtomen vid generaliserat ångestsyndrom (Evidensstyrka 1) liksom sertralin och escitalopram (Evidensstyrka 2). Kognitiv beteendeterapi har effekt vid generaliserat ångestsyndrom (Evidensstyrka 2).

Vem ger KBT?

Den som ger psykologisk behandling är framförallt legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, och eller legitimerad läkare. Leg. psykoterapeuter ska även uppge sin grundutbildning som kan vara psykolog, socionom, läkare, sjuksköterska m. fl.

Vad är bra med KBT?

KBT har i forskning påvisats vara effektivt inom en mängd olika områden. Exempel på när KBT används är vid fobier, stress, depression, sömnproblem samt oro och ångest. Forskning har visat att många som genomgår KBT upplever att besvären minskar eller försvinner helt.

Varför fokuserar man på den nuvarande situationen i KBT?

Behandlingen fokuserar på samspelet mellan individen och omgivning med den bärande iden att tankar, känslor och beteenden är sammankopplade och påverkar varandra. Det är en behandlingsform som är bevisat effektiv och kan leda till minskade psykiska problem och bättre livskvalitet.


https://www.youtube.com/user/kognitivterapi