Wie is de burgemeester van Geel?

Vera Celis N-VA.

Wat is de taak van een schepen?

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van de gemeente. Het schepencollege neemt het dagelijks bestuur van de gemeente waar en staat onder meer in voor de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad.

Hoe wordt ik schepen?

Alle beslissingen die de gemeente binden worden door het College van burgemeester en schepenen collegiaal genomen. Schepenen worden door en uit de gemeenteraadsleden verkozen. Zij moeten dus voldoen en blijven voldoen aan alle voorwaarden om verkiesbaar te zijn zoals voor een gemeenteraadslid wordt verondersteld.

Hoeveel verdient de burgemeester van Hasselt?

Dat brutoloon staat in verhouding met het aantal inwoners van de gemeente. Hoe meer inwoners, hoe hoger het brutoloon. Zo bedraagt het brutoloon van de burgemeester van Hasselt 8.675 euro per maand en die van Herstappe 2.560 euro. Klik uw gemeente aan om te zien hoeveel uw burgemeester verdient.

Hoe lang ben je schepen?

De ambtstermijn van gemeenteraadsleden, schepenen en burgemeester bedraagt in principe zes jaar. De uittredende gemeenteraadsleden, schepenen en burgemeester blijven in functie totdat de installatie van de nieuwe gemeenteraadsleden, schepenen en burgemeester heeft plaatsgehad (continuïteitsprincipe).

Wie is verantwoordelijk kapitein of loods?

De kapitein blijft eindverantwoordelijk, de loods heeft slechts een adviserende functie tegenover de officier van de wacht. Het is aan de kapitein om het advies van de loods op te volgen.

Welke schepenen zijn er?

Het college van burgemeester en schepenen bestaat minstens uit drie of vier personen: de burgemeester, twee schepenen en de voorzitter van het OCMW. Het aantal schepenen varieert naargelang het aantal inwoners van de gemeente.

Hoeveel verdient de burgemeester van Gent?

Burgemeester van Gent en Antwerpen: 132.641,87 EUR Dat salaris wordt in de Gemeentewet uitgedrukt als een percentage van het brutojaarloon van de leden van het Vlaams Parlement.

Hoeveel verdient de burgemeester van Oostende?

20.000 euro bruto per maand Huidig burgemeester Bart Tommelein verdiende als Vlaams minister nog jaarlijks 246.427,13 euro bruto of 20.535,59 per maand. Voor zijn taak als gemeenteraadslid kreeg hij officieel tussen 1 en 5.000 euro. Dat geldt voor alle gemeenteraadsleden in Oostende.

Wat is de taak van het gemeentebestuur?

Gemeente voert landelijk en eigen beleid uit Bijvoorbeeld het bouwen van een theater, het aanleggen van een fietspad of het bouwen van woningen. Het maken van die keuzes is de belangrijkste taak van het gemeentebestuur. Daarnaast voert de gemeente ook veel landelijke wetten uit. Dit heet medebewind.