Welke rechter voor faillissement?

Openbaar maken van een faillissement De griffie van de rechtbank: registreert de uitspraak van een faillissement in het openbare Centraal Insolventieregister (CIR). In het CIR kunt u nagaan of een persoon of organisatie failliet is verklaard.

Wie voert Wsnp uit?

Het Wsnp traject De rechtbank bepaalt of de Wsnp van toepassing is en wijst de Wsnp-bewindvoerder aan. De Wsnp-bewindvoerder houdt toezicht op de voortgang van de Wsnp en controleert of de schuldenaar zijn/haar verplichtingen nakomt. Een Wsnp-traject duurt meestal drie jaar, maar kan maximaal vijf jaar duren.

Is Wsnp verplicht?

Schuldeisers vragen u na het Wsnp-traject om de resterende schulden die onder de werking van de Wsnp vallen alsnog te betalen. U mag de resterende Wsnp-schulden betalen, maar dit is niet langer verplicht. Heeft u (nieuwe) schulden die niet onder de werking van de Wsnp vallen? Dan moet u deze wel volledig voldoen.

Wie zit er in de Wsnp?

Gevolgen schuldsanering (WSNP)De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) biedt schuldenaars de mogelijkheid op een schuldenvrije toekomst. Wat houdt schuldsanering in? In de schuldsaneringBijna ieder mens heeft schulden.

Wie kan beroep doen op Wsnp?

U bent de afgelopen 5 jaar ‘te goeder trouw’ geweest ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van uw schulden. U heeft bijvoorbeeld geen verwijtbare schulden gemaakt, zoals boetes vanwege een verkeersovertreding of onverantwoorde leningen. En u heeft zich ingespannen om uw schulden te voldoen.

Kan iedereen in de schuldsanering?

Wat zijn de voorwaarden voor toelating tot de wettelijke schuldsanering? U komt pas in de wettelijke schuldsanering (Wsnp) als u eerst het minnelijk schuldentraject van de gemeente probeert. Een andere belangrijke voorwaarde is dat u de schulden niet expres maakte. En dat u uw best doet om uw schulden te betalen.

Heeft iedereen recht op schuldsanering?

De schuldenaar die van de WSNP gebruik kan maken moet wel een natuurlijk persoon zijn. Dat wil dus zeggen dat rechtspersonen (zoals de bv en de nv) geen gebruik kunnen maken van de schuldsanering, maar natuurlijke personen (gewone burgers) kunnen dat wel.

Is schuldhulpverlening verplicht?

De gemeente is verplicht te helpen met schulden die u zelf niet kunt oplossen. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kan uw gemeente schuldhulpverlening starten. Dit begint met het minnelijk traject.

Wie zijn betrokken bij schuldsanering?

Welke partijen zijn betrokken bij schuldsanering? Bij het wettelijke traject (de WSNP) zijn het meestal de Kredietbank of de Sociale Dienst die mensen met schulden helpen met het opstellen van een betalingsplan.

Wie vraagt Wsnp aan?

Heeft u schulden en lukt het niet om tot een oplossing te komen met schuldeisers door middel van een minnelijke schuldregeling? Dan wordt de rechter gevraagd om een oplossing. Dat is het wettelijke traject via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).