Wat moet je doen als je arbeidsongeschikt bent?

Als je arbeidsongeschikt raakt, ontvang je minder loon en ontstaat er dus een gat in je inkomen. Je kunt ervoor kiezen om je uitkering aan te vullen via een aanvullende verzekering. Sommige keren een vast verzekerd bedrag uit, andere vullen je inkomen aan tot een bepaald percentage.

Wat is een arbeidsongeschiktheidsuitkering?

In de volksmond is iemand arbeidsongeschikt als hij door ziekte niet in staat is te werken. Bij arbeidsongeschiktheid van minder 35% bestaat er geen recht op een WIA-uitkering. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld door het UWV (door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige).

Wat als je op invaliditeit valt?

Je kan maximaal gedurende 1 jaar aanspraak maken op een uitkering arbeidsongeschiktheid. Wie langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt is, ontvangt vanaf het tweede jaar een invaliditeitsuitkering. Ook deze uitkering wordt betaald door je ziekenfonds.

Wie betaalt bij arbeidsongeschiktheid?

Wie als werknemer langdurig ziek wordt, blijft in eerste instantie gewoon salaris ontvangen van zijn werkgever. Gewoonlijk krijg je gedurende het eerste jaar van je ziekte je loon voor de volle 100% doorbetaald en wordt in het tweede jaar 70% van je laatstverdiende salaris uitgekeerd.

Wat gebeurt er als je door ziekte niet meer kan werken?

Mijn werknemer blijft in dienst Kan uw werknemer het werk waarin u hem heeft herplaatst door ziekte niet meer doen? Dan betaalt u hem 2 jaar (104 weken) het loon door. Heeft uw werknemer recht op een uitkering en kan hij minder werken doordat zijn gezondheid slechter wordt? Dan geeft hij dat door aan UWV.

Waar heb je recht op als je arbeidsongeschikt raakt?

Door ziekte of arbeidsongeschiktheid gaat je inkomen vaak omlaag. Daardoor heb je mogelijk recht op hogere of andere toeslagen en subsidies. Denk daarbij aan zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget maar ook aan gemeentelijke regelingen.

Wat is het verschil tussen ziekte en arbeidsongeschiktheid?

Het verschil tussen arbeidsongeschiktheid en ziekte In geval van een zieke werknemer, hoeft er nog geen sprake van arbeidsongeschiktheid te zijn. Als een werknemer ondanks bepaalde klachten toch gewoon volledig zijn werk kan doen, is er in beginsel geen sprake van arbeidsongeschiktheid.

Wat is het maatmaninkomen?

Voor een werknemer is het inkomen van de “maatman” grofweg het inkomen dat hij in zijn laatste functie zou hebben verdiend. Hoe hoger het maatmaninkomen is, des te hoger is ook de vastgestelde mate van arbeidsongeschiktheid.

Hoe lang mag je op de ziekenkas blijven?

Invaliditeit en blijvende arbeidsongeschiktheid. Als u langer dan een jaar arbeidsongeschikt bent, krijgt u via uw ziekenfonds niet langer een ziekte-uitkering maar een invaliditeitsuitkering. Afhankelijk van uw gezinstoestand bedraagt deze tussen 40% en 65% van uw laatste brutoloon, met een bepaald minimum en maximum.

Hoe lang kan je op invaliditeit blijven?

Ben je langer dan een jaar arbeidsongeschikt, dan bezorgt je ziekenfonds je dossier met medische gegevens aan het RIZIV. Dat beslist dan of je het statuut van invalide krijgt. Het beslist ook over een eventuele verlenging van dat statuut.

Hoe lang uitkering bij arbeidsongeschiktheid?

Over het meerdere dat u verdiende in het jaar voordat u ziek werd, ontvangt u geen uitkering. Deze loongerelateerde uitkering duurt tussen de 3 en 38 maanden. De periode is afhankelijk van uw arbeidsverleden. Als u nog wel werkt, wordt uw loon van het WIA-maandloon afgetrokken.

Hoeveel krijg je bij arbeidsongeschiktheid?

De eerste 2 jaar van uw ziekte is uw werkgever verplicht om uw loon door te betalen. Hij moet per jaar minstens 70% van uw brutoloon betalen. In de meeste cao’s staat dat dit in het eerste jaar 100% is en in het tweede jaar 70%.